سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها
شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1029
وزن گرم: 123
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1029 

sa1029 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1028
وزن گرم: 256
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1028 

sa1028 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1027
وزن گرم: 56.9
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: متوسط

شهاب سنگ sa1027 

sa1027 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1026
وزن گرم: 147.8
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1026 

sa1026 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1025
وزن گرم: 293
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1025 

sa1025 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1024
وزن گرم: 56.2
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1024 

sa1024 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1023
وزن گرم: 27.5
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1023 

sa1023 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1022
وزن گرم: 48
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: پایین

شهاب سنگ sa1022

sa1022 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1021
وزن گرم: 61.7
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: متوسط

شهاب سنگ sa1021

sa1021 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی 
شماره: sa1020
وزن گرم: 33.5
نوع:  آئرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:   متوسط

شهاب سنگ

sa1020 تصویر 1